pijl

GEMEENTEN

U hebt enkele corporaties binnen uw gemeente en – ondanks (wellicht) prestatieafspraken met de corporaties- zijn de omstandigheden de afgelopen 2 jaar zo gewijzigd dat er maatwerk nodig is om de uitdagingen die er op uw gemeente en de corporatie(s) afkomen goed op te lossen. De nieuwe woningwet, de discussie over de kerntaken van corporaties, de verhuurdersheffing, de forse huurverhogingen voor grote groepen huurders baren uw gemeente zorgen. De reacties van corporaties in de vorm van geïntensifieerde verkoopprogramma’s onttrekken zich ten dele aan uw overzicht en u hebt behoefte aan deskundigheid die u ondersteunt op basis van kennis over de corporatiesector van binnen uit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een second opinion m.b.t. het voorgestelde strategisch voorraadbeleid van de corporaties in uw gemeente. Immers is er voldoende rekening gehouden met een breed samengesteld woningaanbod voor de doelgroep? Of als er sprake is van voorgenomen verkoop van huurwoningen waaraan eerder door de gemeente subsidies zijn verstrekt met het oog op betaalbaarheid, zoals verlaagde grondkosten, is dat dan de moeite waard dit te betrekken in uw zienswijze ten aanzien van de verkoop? Het afstoten van bezit uit financiële noodzaak of uit andere overwegingen ( puntenwaardering /niet DAEB bezit) door de corporatie maken dat u graag een gedegen ondersteuning wilt in uw gesprek met de corporatie. Er zijn nog al wat regels en voorschriften waaraan de corporatie dient te voldoen. Het controleren van de opvolging daarvan (compliance) kunt u uitbesteden aan Studio Transformatie. Ook bij het ontwikkelen van vernieuwend volkshuisvestelijk beleid ( de wooncoöperatie) en het stimuleren ervan in prestatieafspraken met de in uw gemeente werkzame corporaties kan Studio T u van dienst zijn.

Studio T helpt u bij:

  • Het ontwikkelen van zienswijze ten aanzien van verkoopvoorstellen van corporaties in uw gemeente
  • Checken op compliance m.b.t. MG 2013 -11
  • Ondersteunen bij het formuleren van gemeente/regio breed beleid m.b.t. verkoop
  • Ondersteuning bij het gesprek met de corporatie(‘s)