pijl

CORPORATIES

Uw corporatie is volop bezig met een transitie naar een organisatie die zich richt op haar kerntaak (DAEB). Meer dan tevoren let U op de kosten en op uw (ver-) en Dienmodel. Het realiseren van die kostenbesparingen neemt tijd in beslag. Daarnaast neemt de administratieve lastendruk niet af. Ook de verhuurdersheffing drukt zwaar. Uw corporatie zal de komende jaren haar verkoopprogramma opvoeren. U wilt dat doen op basis van een goed onderbouwd voorraadbeleidsplan ( asset- management) en een goede inschatting van de gevolgen voor uw huurders met middeninkomens en het niet DAEB deel van uw voorraad. Vervolgens zult u moeten overleggen met de huurdersvertegenwoordigingen van uw bewoners . Daarbij geeft uw corporatie aan waarom u bepaalde complexen wilt verkopen en hoe.

Meldingen aan de gemeente en het Ministerie van een voorgenomen verkoop van woningen aan derden zullen worden beoordeeld op hun motivering en toestemming wordt alleen verleend, als het belang van de volkshuisvesting zich daar niet tegen verzet. U hebt dus behoefte aan een degelijk onderbouwde motivering en procesbegeleiding bij uw verkoopstrategie. Coöperatieve plannen d.w.z. het ondersteunen van wooncoöperaties in delen van uw bezit kunnen daarin een rol spelen. Studio T kan u daar bij helpen. Als specialisten op het gebied van corporatieve verkoopstrategieën en wooncoöperaties kunnen zij u helpen met het verbeteren van uw verkoopresultaat en tegelijkertijd bij het werken van uw volkshuisvestingsinstelling aan een stukje zelforganisatie en zelfbeschikking van uw huurders/klanten. Daarbij maakt Studio T gebruik van innovatieve modellen en kan ze ook bemiddelen naar financiers in haar netwerk.